Klíšťata a blechy

01.10.2009 09:32

 

KLÍŠŤATA A BLECHY

SKRYTÝ NEPŘÍTEL

 

Mezi nejčastější vnější parazity, kteří trápí naše domácí mazlíčky patří blechy a klíšťata.

Protože oba tito parazité přenášejí množství chorob, je třeba zvířata účinně chránit.

Klíšťata a jejich vliv na zdraví zvířat


V teplém období je velmi častým problémem napadení zvířat klíš­ťaty. Chránit sebe i své chlupaté

kama­rády proti těmto parazitům je dÚleži­té zejména z toho dÚvodu, že klíšťata jsou přenašeči

závažných infekčních onemocnění a zpÚsobují kožní obtí­že. Je prokázána možnost přenosu až

150ti rúzných infekcí z klíšťat na teplo­krevné tvory.

Jak zacházet s přisátým klíštětem o Po návratu z venku zkontrolujte své­ho mazlíčka a ihned

odstraňte všech­na klíšťata. Klíště před vyndaváním nenatírejte krémem, olejem ani lihem pro j

eho usmrcení. Klíště pak ztrácí svou pev­nost a snadněji se přetrhne.

Zbytek klíštěte se pak velmi špatně odstraňu­je. Při úhynu také klíště vypouští do svého hostitele

velké množství infiko­vaných slin a s usmrcovadlem dochází k dalšímu vstřebávání infekce kúží.

o Klíště uchopte speciální pinzetkou nebo tzv. elektrikářským krokodýl­kem tak, abychom jej

přílíš nezmáčk­li.

K nákaze hostitele dochází při sání vypouštěním slin do rány a při odstra­ňování

klíštěte jeho zmáčknutím vtla­čením jeho obsahu do ranky. Proto je nutné při vyndávání klíštěte

nepoško­dit jeho napité tělo. Kývavým nebo točivým pohybem (je jedno v jaké směru) klíště 

vytáhně­te.o Zkontrolujte, zda je klíště celé.

      

 

Místo, odkud bylo klíště odstraněno, je třeba potřít desinfekcí (líh, Jodisol, Betadine).

o Klíště nelikvidujeme tím, že ho roz­máčkneme, ale spálíme nebo utopí­me.

o Pokud máte obavy, že je klíště infi­kované a vy nebo váš miláček by se mohl nakazit,

klíště nemusíte likvido­vat, ale můžete nechat klíště vyšetřit na infekčnost lymskou boreliózou!

Prevence onemocnění přenášených klíšťaty

Antiparazitární přípravky

Nejlepší prevencí onemocnění přená­šených klíšťaty je zabránit jejich přisáti nebo zpÚsobit

jejich rychlý úhyn. V sou­časné době je na trhu široký sortiment antiparazitárních výrobků

pro psi i koč­ky, se kterými máme výborné zkušenos­ti. Je nutné vždy dodržovat doporučení

výrobce, nezaměňovat výrobky určené pro jednotlivé druhy zvířat, dodržovat vhodný věk

pro jejich použití a sledovat dobu jejich účinnosti.

Napadení zvířat blechami a klíšťaty má v našich podmínkách obvykle sezónní charakter.

Existuje několik způsobů, jak chránit zvířata proti těmto zevním parazitÚm. Záleží vždy

na majiteli, který způsob zvoli. Antiparazitární obojek Obojek má většinou kombinovaný

úči­nek jak na blechy, tak i na klíšťata. Dle výrobce je délka účinnosti rÚzná, někte­ré působ

í i 6 a více měsícÚ.Jsou k dispo­zici obojky jak pro psy, tak i pro kočky (nezaměňovat).

 

 

Kožní potíže:

• alergie

· • boláky po vpichu

  • ekzémy

·    Nemoci přenášené klíšťaty:

Nejčastější Iymská borelióza (Borrelia burgdorferi)

· • klíšťová encefalitida

• tzv. klíšťová obrna - při silném napadení klíšťaty může dojít

vlivem produkovaného neurotoxínu k ovlivnění činnosti 

nervových buněk a následkem toho dojde nejprve k obrně

zadních končetin, která může vyústit až do celkové obrnya

zástavy  dýchání.

    Méně časté

  hemobartonelóza (Hemobartonela felis)

    • nemoc kočičího škrábnutí

    • ricketsióza (tzv. tibola)

    • tularémie - postihuje především králíky vyskytující se

   v teplejších oblastech (Středozemí)

  babesióza (krevní parazitóza - Babesie)

    ehrlichióza

  Q horečka

 

Antiparazitika ve spreji

Sprej je výhodný především u hladkosrstých plemen. Sprej se většinou nesmí aplikovat

bezprostředně po vykoupání zvíře­te a jeho účinnost je přibližně 1 - 2 měsíce. Je nutné

sprejem ošetřit celé tělo zvířete, včetně hlavy.

 

Spoton

Spot on je malé množství tekutiny v kapsli, tzv. kapka za krk, která se aplikuje mezi

lopatky. Prostřednictvím kožního mazu je účinná látka zapravována do struktur kůže,

odkud se po­stupně uvolňuje zpět na povrch. Cizopasníci jsou hubeni pou­hým kontaktem

s účinnou látkou. Při volbě tohoto způsobu ochrany zvířete je zejména u koček nutné

zkontrolovat, zda je přípravek pro ně registrován. Jedna z používaných účinných látek

(permethrin) totiž způsobuje nervové příznaky až smrt koček. Některé novější preparáty

tohoto druhu působí záro­veň na blechy i vnitřní parazity a to včetně srdečních červů a

ušního svrabu. Nemají však účinek na klišťata.

 

Na trhu jsou ještě další druhy výrobků, např. pudr proti ble­chám. Jejich používání není

již tak časté.

 

Vakcinace

 

Dnes jsou pro zvířata dostupné vakcíny proti lymské bore­lióze od několika výrobců.

Očkování proti borelióze nemá preventivní účinek na přisátí klíštěte na očkovaného jedince,

zabraňuje však vzniku nemoci. Toto očkování není zahrnuto do základního vakcinačního

schématu, vřele jej však doporu­čujeme. Důležité je především v oblastech vysokého výskytu

klíšťat a u loveckých psů. Nejlepší doba pro očkování proti lymské borelióze je mimo sezónu,

tedy v zimním období. Proti klíšťové encefalitidě vakcinace pro zvířata neexistuje. Klíšťová

encefalitida však není čast)Tm problém u psů. V celé Evropě se vyskytlo jen několik málo

psů s neurologickými problémy, kteří onemocněli klíšťovou encefalitidou.

 

Včasná léčba získané infekce

 

Zde se budeme zabývat nakažením lymskou boreliózou, pro­tože toto riziko je u psů nejvyšší.

Pokud přes všechna uvedená opatření dojde k infikovaní klíštětem, je třeba co nejdříve za­hájit

léčbu antibiotiky. První příznaky boreliózy je možné po­zorovat několik dní až týdnů po infekci.

Hlavním příznakem je zarudnutí v místě přisátí klíštěte, které může být provázeno horečkou,

únavou nebo zvracením. Ve 20% až 30% nakaže­ní lymskou boreliózou však žádné příznaky

pozorovány být nemusí a nemoc přechází do těžko léčitelných chronických forem'

 

Nyní máte možnost nechat klíště vyšetřit na infekčnost

Iymskou boreliózou!!!

Nemusíte tedy čekat na klinické projevy nemoci, můžete ne­chat vyšetřit přímo klíště,

které jste ze svého mazlíčka vyndali. Podrobné' informace naleznete na www.kliste.cz .

Tuto službu pro Vás rádi zprostředkujeme v našich veterinár­ních ordinacích.

 

     

K ceně vyšetření bude připočítán manipulační poplatek 100 Kč za poštovné a balné,

odbornou konzultaci a interpretaci vý­sledku. Při napadení více klíšťaty najed­nou jsou

vyšetřena všechna doručená klíšťata za cenu jednoho vyšetření. Vyšetřována jsou pouze

celá klíšťata (ne rozmáčknutá nebo popálená), živá nebo usmrcená. Žádný jiný biologický

materiál - moč, krev, vzorky kůže apod. vyšetřit nelze. Borelióza je vyšetřována přímo z

DNA klíštěte, takže typ použité desinfekce nemůže výsledek ovlivnit.

Klíšťata jsou přijímána zabalená nepro­dyšně v igelitovém sáčku. Do sedmi dnů Vás budeme

telefonicky informovat o výsledku vyšetření a v případě pozi­tivního nálezu Vám

doporučíme vhod­nou léčbu.

OŠETŘENí PROTI BLECHÁM

Zablešení domácích zvířat je stále čas­tým jevem. Někteří majitelé si nechtějí za

žádnou cenu připustit, že by zrovna jejich miláček mohl mít nějakou tu bleš­ku,

jiní razí teorii, že "každý správný pes má blechy".

Tuto problematiku bychom však neměli brát na lehkou váhu a za­blešení zvířete

účinně předcházet.

Dob­rých důvodú je pro to vic než dost.

Jak poznáme,

že má náš mazlíček blechy

Při masívním zablešení nebo u hladko­srstých plemen psů jsou blechy lehce viditelné i

pouhým okem. Neklamnou známkou přítomnosti blech v srsti je pří­tomnost blešího

trusu, který připomíná mletou kávu. Bleší trus se nejčastěji objevuje v jemné srsti

např za ušními boltcí. Pokud si nejste jisti, zda se sku­tečně jedná o bleší trus,

múžete provést jednoduchý test. Bleší trus je vlastně natrávená krev, která reaguje

při styku s peroxidem vodíku (H202 - kysličník) hnědnutím a pěněním.

                 Dejte černé teč­ky na papírový ubrousek a polijte pero­xidem.

                 Pokud tečky pění, rozpouští se a mají hnědou barvu, je test pozitivní.

Jak účinně bojovat proti blechám

Je prokázáno, že 90% bleší populace přebývá v okolní prostředí v podobě va­jíček a larev a pouze

dospělé jedince na­lezneme v srsti zvířete. vývojový cyklus blechy trvá při dobrých podmínkách

prúměrně 21 dnů. Dospělá samička klade vajíčka, která vypadávají do okolí zvířete. Po 4 až 12

dnech se líhne larva, jejíž hlavní potravou je trus dospělých blech. Larvy se zavrtávají do koberců

a dek a mohou zde přežít i několik měsí­ců. Larva se po dvojím svlečení zakuklí a z ní se pak

yklube již dospělá blecha.

Proto je tedy jednorázové odblešení preparátem s krátkodobým působením neúčinné.

Při masívním zablešení

Je vhodné zvíře nejprve odblešit např. šamponem nebo zásypem, které působí v podstatě jednorázově,

nebo rovnou sprejem s dlouhodobým účinkem. Na ošetření jednorázovými přípravky by měla navazovat

aplikace dalších dlou­hodobě púsobících preparátů.

Podle druhu a doporučení výrobce zvoleného přípravku bychom měli ošetření pravi­delně opakovat.

Zároveň s těmito opat­řeními je však nutné ošetřit vhodnými přípravky i prostředí.

Deky a pelíšky vy­perte v co nejvyšší teplotě, kotce, boudy apod. vymyjte horkou vodou a ošetřete

vhodným přípravkem na likvidaci blech v prostředí.

Některá silně zablešená prostředí se nepodaří odblešit trvale vlastními silami a musí být povolán de­ratizér.

Preventivní opatření

 

Používejte dlouhodobě působící anti­parazitika nejlépe po celý rok. Pravi­delně kontrolujte srst zvířat.

Je vhod­né často čistit, prát nebo měnit pelíšky a pravidelně vysávat všechny koberce,

čalouněný nábytek apod.

Naopak časté šamponování koberců nedoporučuje­me, protože zvýšená vlhkos

t usnadňuje vývoj blech. Po návštěvě jiného chovu nebo různých hromadných akcí zvířata pečlivě

prohlédněte. Pokud i přes pou­žitá antiparazitika naleznete v srsti va­šeho mazlíčka blechu,

zkontrolujte, zda již nedoběhla účinnost použitého pre­parátu.

V některých případech preparát není dostatečně účinný a je třeba druh výrobku zaměnit za jiný,

který bude va­šemu zvířátku lépe vyhovovat. •

 

 

Blechy a jejich vliv na zdraví zvířat

·    • Blechy sáním krve svého hostitele : způsobují svědění,

ož se projevuje drbáním, neklidem a nervozitou zvířete.

 

     • Neustálým drbáním a vykusováním blech ze srsti dochází

k sekundárnímu poškození a infikování kůže, rozvíjí se zánět kůže,

který je třeba léčit.

     • Při masívním výskytu blech u štěňat, koťat a malých plemen

mohou způsobit chudokrevnost a ovlivnit tak celkový zdravotní

stav zvířátka.

   • Blechy jsou významným mezihostitelem tasemnice psí.

     • Při vykusoyání ze srsti a nálsledném pozření blechy se pes

nebo kočka touto tasemnicí nakazí. Tasemnice pak způsobuje

celkové zdravotní obtíže.

   • Velmi častá je alergie na bleší kousnutí. Tato alergie se

projevuje u psů a koček těžkým poškozením kůže a

dlouhodobým onemocněním, jehož diagnostika i léčba

bývá často složitá a nákladná.

: • Blechy také přenášejí nemoci hlavně bakteriálního

původu - mor, brucelózu, pasteurelózu a jiné.

 

 

Text: Daniela Duchková a MVDr. Barbara Lenská VETCENTRUM Duchek S.r.D,

—————

Zpět